Par darba drošību

Koronavīrusa slimības (COVID-19) uzliesmojums: veselības aprūpes darbinieku tiesības, loma un atbildība, ieskaitot galvenos apsvērumus par darba drošību un veselību

 (adaptēts no Pasaules Veselības organizācijas mājas lapas https://www.who.int)

        Veselības aprūpes darbinieki vienmēr kā pirmie piedalās jebkura slimības uzliesmojuma savaldīšanā un tāpēc saskaras ar faktoriem, kas pakļauj viņus inficēšanās riskam (šinī gadījumā ir runa par COVID-19). Pie riska faktoriem jāpieskaita saskari ar patogēno slimības izraisītāju, ilgu darba laiku, psiholoģisku spriedzi, izdegšanas sindromu, stigmas (aizspriedumus) un gan fizisku, gan psiholoģisku vardarbību. Šis dokuments izceļ veselības aprūpes darbinieku tiesības un pienākumus, ieskaitot specifiskus darba drošības un veselības pasākumus.

Veselības aprūpes darbinieku tiesību ietvaros darba devēji un vadītāji veselības aprūpes iestādēs:

 • apzinās atbildību pārliecināties, ka ir veikti visi nepieciešamie profilaktiskie un aizsargājošie pasākumi, lai mazinātu darba drošības un veselības apdraudējumu (ieskaitot sistēmisku rīcību kaitīgo faktoru identificēšanai un risku novērtēšanai, infekcijas profilaksei un kontrolei, kā arī nulles iecietības politiku pret vardarbību un uzmākšanos darba vietā);
 • sniedz informāciju, instrukcijas un apmāca darba drošības pasākumiem, ieskaitot apmācību par infekciju profilaksi un kontroli, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošanu;
 • nodrošina piemērotus IAL (maskas, cimdus, aizsargbrilles, tērpus, roku dezinfekcijas līdzekļus, ziepes, ūdeni un uzkopšanas piederumus) pietiekamā daudzumā;
 • sniedz personālam jaunāko noderīgo informāciju par COVID-19 un nodrošina piemērotus līdzekļus, ar kuru palīdzību novērtēt, šķirot, pārbaudīt un ārstēt pacientus, kā arī iepazīstināt pacientus un sabiedrību ar vajadzīgo informāciju par infekcijas ierobežošanu;
 • ja vajadzīgs, nodrošina piemērotu apsardzi;
 • nodrošina no kaunināšanas brīvu vidi, kurā darbinieks var ziņot par kļūmēm vai vardarbības gadījumiem, kā arī saņem nepieciešamo atbalstu;
 • iesaka darbiniekiem sekot līdzi savam veselības stāvoklim, ziņot par simptomiem un palikt mājās saslimšanas gadījumā;
 • nodrošina atbilstīgu darba laiku un pārtraukumus;
 • konsultējas ar darbiniekiem par viņu darba drošību un veselību un dokumentē arodslimības gadījumus;
 • atļauj darbiniekiem neveikt darbu, ja viņiem ir radušās pamatotas aizdomas par nopietnu apdraudējumu pašu dzīvībai vai veselībai; ja darbinieki šīs tiesības izmanto, viņus nedrīkst pakļaut nekādām nelabvēlīgām sekām;
 • neliek darbiniekiem atgriezties pie darba pienākumu pildīšanas tikmēr, kamēr nav pietiekamā mērā novērsts konstatētais apdraudējums viņu dzīvībai vai veselībai;
 • nodrošina tiesības uz kompensāciju, rehabilitāciju un ārstēšanu, ja notikusi darbinieka inficēšanās ar COVID-19 darba vietā; to jādokumentē kā arodslimību;
 • nodrošina piekļuvi resursiem, kas nepieciešami garīgās veselības stiprināšanai;
 • nodrošina sadarbību starp vadību un darbiniekiem un/vai viņu pārstāvjiem.

Veselības aprūpes darbinieku pienākumi:

 • ievērot apstiprinātos darba drošības noteikumus, izvairīties no citu pakļaušanas drošības un veselības riskiem un piedalīties daba devēja rīkotās darba drošības apmācībās;
 • lietot apstiprinātos protokolus pacientu novērtēšanai, šķirošanai un ārstēšanai;
 • izturēties pret pacientiem ar cieņu un līdzjūtību;
 • ievērot konfidencialitāti;
 • ātri sekot sabiedrības veselības nostādnēm par ziņošanu aizdomīgos un apstiprinātos saslimšanas gadījumos;
 • sniegt sabiedrībai un indivīdiem precīzu informāciju par infekcijas profilaksi un kontroli;
 • pareizi lietot IAL;
 • sekot līdzi savam veselības stāvoklim un simptomu parādīšanās gadījumā pašizolēties vai ziņot par saslimšanu vadībai;
 • prasīt padomu vadībai, ja rodas pārmērīga spriedze vai garīgās veselības riski, kas prasa atbalsta sniegšanu;
 • ziņot tiešajam vadītājam par apstākļiem, kas radījuši pamatotas aizdomas par nopietnu apdraudējumu darbinieku dzīvībai vai veselībai.

2020. gada 26. martā