Aicinājums_2

LATVIJAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS 4.KONGRESA

(02.12.2005.)

A I C I N Ā J U M S

“Par sociāliem pakalpojumiem”

Sociālo pakalpojumu klienti nav nemainīga iedzīvotāju kategorija. Katram valsts iedzīvotājam var pienākt brīdis, kad nepieciešami sociālie pakalpojumi. Bērnībā, slimībā, sasniedzot noteiktu vecumu mums var būt  nepieciešama sociālā aprūpe.

Kongresa delegāti uzskata, ka Latvijā pamatos ir izveidota normatīvo aktu bāze sociālo pakalpojumu jomā ar skaidri definētiem pakalpojumu saņemšanas kritērijiem un kārtību. Kopš deviņdesmito gadu sākuma tiek realizētas sociālā darba speciālistu izglītības programmas, bet valstī arvien vēl  šo speciālistu trūkst. Tam ir vairāki skaidrojumi: mācību maksa ir augsta, zemā darba alga neatbilst iegūtajai izglītībai, sociālais darbs ir saistīts ar darba vides riskiem. Tikmēr Eiropas Savienībā līdzās valstu sociālās drošības politikai arvien lielāka loma tiek piešķirta kvalitatīviem sabiedriskiem pakalpojumiem, tai skaitā sociālajai aprūpei, un LVSADA aktīvi iestājas par pakalpojumu pieejamības veicināšanu, nodrošinot darbinieku izglītošanu un adekvātu darba samaksu.

Kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus var sniegt tikai profesionāli izglītoti speciālisti atbilstošā drošā darba vidē, un šo jautājumu kontrole ir Sociālo pakalpojumu pārvaldes funkcija. Palielinoties sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitam, SPP nenodrošina regulāru visu institūciju kontroli, kas noved pie darbinieku darba drošības normu pārkāpumiem.

Atbalstot Sociālā darba attīstības programmu 2005. – 2011.gadam, Kongresa delegāti pauž bažas par valdības nostādni sakarā ar sabiedrisko pakalpojumu liberalizāciju Eiropas Savienības Direktīvas par pakalpojumu brīvo tirgu kontekstā.

Kongresa delegāti aicina Labklājības ministriju nodrošināt sociālo pakalpojumu sniedzējus ar normatīvajos aktos noteikto sociālā darba speciālistu skaitu, izstrādāt darba algas paaugstināšanas grafiku līdz 2010.gadam, sekmēt darbinieku tālākizglītību un ieviest sociālās garantijas, lai aizkavētu darbinieku aizplūšanu uz citām nozarēm vai privāto sektoru.

Kongresa delegāti prasa valdībai pieņemt politisku lēmumu, kas atbalsta sociālo pakalpojumu sniegšanā ievērot valsts principu, lai nodrošinātu kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem un neciestu klientu un darbinieku tiesības un intereses.