2007

2007. gada publikācijas

03.12.207 Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) 2007. gada 30. novembrī ir iesniegusi Administratīvajai rajona tiesai pieteikumu pret Veselības ministriju (VM). Pieteikuma pamats ir VM faktiskā rīcība, nepildot Ministru kabineta 2005. gada 18. maija rīkojumu Nr. 326 un 2006. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 870 par cilvēkresursu attīstību veselības aprūpē.

Neraugoties uz to, ka sarunu laikā LVSADA atkārtoti norādīja uz iespējām rast konstruktīvu kompromisu jautājumā par darba samaksas paaugstināšanu, no valdības puses nav sekojusi ne vismazākā pretimnākšana.

Tas liecina par nevēlēšanos pildīt iepriekšējo gadu rīkojumus par cilvēkresursu attīstību un solījumus par cīņu ar nelegālajiem maksājumiem veselības aprūpē. Līdz ar to jāsecina, ka VM ir rīkojusies pretēji labas pārvaldības principam.Tādējādi ir maldināti visi, kuri bija sākuši ticēt labām un stabilām pārmaiņām veselības aprūpē, un iedragāta viņu tiesiskā paļāvība uz apsolījuma izpildi noteiktā veidā un laikā. Jāatzīmē, ka 2008. gada budžetā veselības aprūpes finansējumam atvēlēti tikai aptuveni 3,5% no iekšzemes kopprodukta, kas ir mazāk kā abos aizvadītajos gados. Tāpēc nebūs iespējams nodrošināt konkurēt spējīgu darba samaksu veselības aprūpes nozarē, un tas apdraud gan Pasaules Veselības organizācijas, gan Eiropas Savienības stratēģiskā uzdevuma – novērst darbinieku trūkumu veselības aprūpē – izpildi Latvijā.

Par pašreizējās valdības prettiesisko attieksmi pret veselības aprūpi Latvijā starptautiskā izpratnē uzskatāmi liecina arī tas, ka Eiropas Komisija ir iesūdzējusi Latviju Eiropas Kopienu tiesā par neatliekamās palīdzības dienesta darba nepilnībām.

Līdz ar to domstarpības starp LVSADA un VM par darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi saskaņā ar LVSADA Padomes lēmumu turpmāk tiks risinātas tiesas ceļā. Juridisko palīdzību arodbiedrībai konkrētajā procesā sniedz zvērinātu advokātu birojs Baltmane & Bitāns.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 7847300).


06.11.2007

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) sarunās ar Veselības ministriju 2007. gada 6. novembrī nav panākusi izlīgumu par darba samaksas paaugstināšanu 2008. gadā. Neraugoties uz to, ka sarunu laikā LVSADA atkārtoti norādīja uz iespējām rast konstruktīvu kompromisu, no valdības puses nav sekojusi ne vismazākā pretimnākšana. Līdz ar to minētās domstarpības saskaņā ar LVSADA Padomes lēmumu turpmāk tiks risinātas tiesas ceļā.

Budžeta projektā paredzēts 160 milj. latu pārpalikums, no kuriem 81 mlj. paredzēts ietaupīt uz algu rēķina. LVSADA pašreizējo prasību izpildei būtu nepieciešami 37 milj. latu. Valdības un Saeimas atteikšanās tos piešķirt liecina par nevēlēšanos pildīt iepriekšējo gadu solījumus par cilvēkresursu attīstību un cīņu ar nelegālajiem maksājumiem veselības aprūpē. Līdz ar to jāsecina, ka tika maldināti visi, kuri bija sākuši ticēt labām un stabilām pārmaiņām veselības aprūpē. Tikpat maldinoši ir valdības pārstāvju paziņojumi par to, ka LVSADA būtu izvirzījusi jaunas prasības, kas pārsniedz programmā Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. – 2015. gadam paredzēto. Jāatzīmē, ka 2008. gadā veselības aprūpes finansējumam atkal paredzēts tikai aptuveni 3,5% no iekšzemes kopprodukta. Līdz ar to nebūs iespējams nodrošināt konkurēt spējīgu darba samaksu veselības aprūpes nozarē, un savas kompetences ietvaros ministrija par to ir informējusi valdību.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) aicina visus, kuriem nav vienaldzīgs veselības aprūpes liktenis Latvijā, 8. novembrī plkst. 8:30 ierasties pie Saeimas nama, lai kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību likumiski panāktu valsts politikas kļūdu labošanu.  

 Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 7847300).


23.10 Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) aicina visus, kuriem nav vienaldzīgs veselības aprūpes liktenis Latvijā, trešdien ierasties pie Saeimas nama, lai kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību likumiski panāktu valdības kļūdu labošanu. Ceram, ka kopā ar mums savas tiesības uz cilvēka cienīgu veselības aprūpi Latvijā būs gatava aizstāvēt arī pārējā sabiedrības daļa.

Līdzšinējie premjerministra paziņojumi par to, ka valdība ir gatava pildīt savus iepriekšējo gadu rīkojumus par darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes nozarē, izklausās cerīgi. Diemžēl tie ir maldinoši, jo neparedz atbilstīgu finansējumu 2008. gada budžeta projektā. Tikpat maldinoša ir netiešā norāde uz to, ka LVSADA būtu izvirzījusi jaunas prasības, kas pārsniedz programmā Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. – 2015. gadam paredzēto. Gluži otrādi – LVSADA Padome ir izvirzījusi valdībai kompromisa piedāvājumu, kas paredz atkāpšanos no līdzšinējām prasībām par aptuveni 35 miljoniem latu. Tā ir liela piekāpšanās, bet pēdējā robeža, ko šobrīd iespējams aizstāvēt no morālā un tiesiskā viedokļa. Valdība to ignorē un slēpj no sabiedrības.  Jāatzīmē, ka 2008. gadā veselības aprūpes finansējumam atkal paredzēts tikai aptuveni 3,5% no iekšzemes kopprodukta. Līdz ar to nebūs iespējams nodrošināt konkurēt spējīgu darba samaksu veselības aprūpes nozarē, tikai pārdalot Veselības ministrijas rīcībā esošos līdzekļus. Savas kompetences ietvaros ministrija par to ir informējusi valdību.

Pašreizēja valdības nostāja pret darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes nozarē strādājošajiem paver ceļu nozares sairšanai, ko neizbēgami pavadīs aprūpes kvalitātes un pieejamības mazināšanās. Visu atbildību par rezultātiem būs jāuzņemas tiem, kas šādu nostāju atbalsta.

Informāciju sagatavoja LVSADA priekšsēdētājs V. Keris .


 04.10. 2007.  Preses relīze

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Valdības plāns vēl jūtamāk nepildīt savus rīkojumus par cilvēkresursu nodrošināšanu veselības aprūpei nopietni apdraud valsts attīstību. Tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības sociālo politiku un skaidri liecina, ka valdībai nerūp ne veselības aprūpes kvalitāte un pieejamība, nedz arī tā saucamās aplokšņu problēmas atrisināšana nozarē. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību ir darījusi un darīs visu likumiski iespējamo, lai valdība savu kļūdaino attieksmi mainītu. Ceram, ka kopā ar mums savas tiesības uz cilvēka cienīgu veselības aprūpi Latvijā būs gatava aizstāvēt arī pārējā sabiedrības daļa.

Veselības ministrija sarunās ar LVSADA ir piekritusi, ka jau līdzšinējais valdības akceptētais finansējums 2008. – 2010. gadam neļaus turpināt 2006. un 2007. gadā sekmīgi uzsākto darba samaksas reformu veselības aprūpē saskaņā ar programmas Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. – 2015. gadam ieviešanas plānu. Līdz ar to nebūs iespējams ilgtermiņā nodrošināt konkurēt spējīgu darba samaksu veselības aprūpes nozarē, un tas apdraud Ministru kabineta rīkojuma Nr. 157 Par vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem 2008. – 2010. gadā izpildi. Savas kompetences ietvaros ministrija par to ir informējusi valdību.

LVSADA priekšsēdētājs V. Keris 7. septembrī ir vērsies pie ministru prezidenta A. Kalvīša ar lūgumu pildīt solījumu, kas tika saņemts 8. augustā, un rast iespēju atkārtoti tikties ar arodbiedrības pārstāvjiem, lai ar sarunu palīdzību iespējami drīz novērstu minētos draudus veselības aprūpes nozares un valsts attīstībai. Līdz šim nekāda atbilde no A. Kalvīša nav saņemta.

Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 7847300).


 13.09.2007. Preses relīze

 Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ceturtdien, 2007. g. 13. septembrī no plkst. 11:00 līdz 12:00 rīkos piketu iepretī Ministru kabineta ēkai. Piketa mērķis – pievērst valdības un sabiedrības uzmanību tam, ka valdība joprojām atsakās nodrošināt iepriekš garantēto darba samaksas pieaugumu veselības aprūpes nozarē strādājošiem, kā arī kavējas ieviest neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem paredzētās sociālās garantijas. Tāda rīcība nenovēršami pasliktinās nozarē strādājošo darba tiesiskās attiecības, kavēs pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu veselības aprūpē, kā arī paaugstinās sociālo spriedzi sabiedrībā.

 Ņemot to vērā, LVSADA pēc konsultācijām ar savām arodorganizācijām un sociālā dialoga partneriem citās sabiedriskās organizācijās ir uzsākusi streika gatavošanas priekšdarbus, iesniedzot kolektīvā tiesību strīda prasības Veselības ministrijai 24.08.2007..

Strīda izšķiršanas procedūras gaitā ir izveidojies konstruktīvs dialogs starp iesaistītajām pusēm. Tomēr joprojām nav atrisināts galvenais jautājums par taisnīgu un Ministru kabineta rīkojumiem Nr. 326 Par pamatnostādnēm „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un Nr. 870 Par programmu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. – 2015. gadam” atbilstošu darba samaksas paaugstināšanu veselības aprūpes nozarē strādājošajiem.

Veselības ministrija sarunās ar arodbiedrību ir piekritusi, ka pašreizējais valdības akceptētais finansējums 2008. – 2010. gadam neļaus turpināt 2006. un 2007. gadā sekmīgi uzsākto darba samaksas reformu veselības aprūpē saskaņā ar programmas Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. – 2015. gadam ieviešanas plānu. Līdz ar to nebūs iespējams ilgtermiņā nodrošināt konkurēt spējīgu darba samaksu veselības aprūpes nozarē, un tas apdraud Ministru kabineta rīkojuma Nr. 157 Par vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem 2008. – 2010. gadā izpildi. Savas kompetences ietvaros Veselības ministrija par to ir informējusi valdību.

Vienlaikus LVSADA priekšsēdētājs V. Keris ir vērsies pie ministru prezidenta A. Kalvīša ar lūgumu rast iespēju tikties ar arodbiedrības pārstāvjiem, lai ar sarunu palīdzību iespējami drīz novērstu minētos draudus veselības aprūpes nozares un valsts attīstībai.

 Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 7847300).


 25.07.2007. Prese relīze 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) valde konstatējusi, ka valdība gatavojas ievērojami samazināt iepriekš garantēto darba samaksas pieaugumu veselības aprūpes nozarē strādājošiem, kā arī kavējas ieviest neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem paredzētās sociālās garantijas. Tāda rīcība nenovēršami pasliktinās nozarē strādājošo darba tiesiskās attiecības, kavēs pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu veselības aprūpē, kā arī paaugstinās sociālo spriedzi sabiedrībā.

 Lai savlaicīgi risinātu minēto problēmu, LVSADA šī gada maijā rīkoja tematisku konferenci, kā arī uzsāka sarunas ar Veselības ministriju. Diemžēl sarunu gaitā nav izdevies panākt būtisku situācijas uzlabošanos. Tas nozīmē, ka valdība joprojām gatavojas tuvāko trīs gadu periodā neizmaksāt vidēji katram ārstam 1896 latus, bet katrai medicīnas māsai – 1138 latus no iepriekšējo gadu rīkojumos paredzētās darba samaksas.

 Ņemot to vērā, LVSADA ir uzsākusi konsultācijas ar savām arodorganizācijām un sociālā dialoga partneriem citās sabiedriskās organizācijās par piemērotāko taktiku protesta akciju gatavošanai.

 Vienlaikus LVSADA priekšsēdētājs V. Keris ir vērsies pie ministru prezidenta A. Kalvīša ar lūgumu līdz 20. augustam rast iespēju tikties ar arodbiedrības pārstāvjiem, lai ar sarunu palīdzību iespējami drīz novērstu minētos draudus veselības aprūpes nozares un valsts attīstībai.

 Informāciju sagatavoja LVSADA biroja administratore V. Lipska (tel. 7847300).


09.07.2007

 Vai LVSADA atkal būs jākaro?

Šodien 09.jūlijā no Nacionālās Trīspusējās Sadarbības Padomes (NTSP) ir saņemti Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.980 “Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām”, 2. un 3. pielikumā, kas stātos spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.LVSADA ir pievērsusi uzmanību tam, ka šajos grozījumos nav paredzēts darba algas pieaugums rezidentiem un NMP darbiniekiem.


07.05.2007

 KOPĀ ESAM BRĪVI UN NEATKARĪGI

Nupat notikušais Igaunijā kārtējo reizi parāda cik lielu spiedienu un grūtības ir jāpiedzīvo Baltijas valstīm esot brīvām un neatkarīgām. Tas, ka Eiropas politiķi ir ieņēmuši nogaidošo pozīciju uz šo notikumu fona atgādina grūtos brīžus, kad Latvija, Lietuva un Igaunija cīnījās par brīvību un neatkarību.

Tieši tāpēc es aicinu ikvienu, kurš ir pilsoniski domājošs un ir norūpējies par notikumiem Igaunijā. Aicinu ikvienu cilvēku, organizāciju, politiķi, žurnālistu un mēdiju piedalīties un atbalstīt akciju, kurā plecu pie pleca pulcēsimies, lai paust atbalstu Igaunijai.

Tiekamies 8. maijā Rīgā, Doma laukumā plkst. 11.45!Ja viss izdosies kā iecerēts, tad 8. maijā no plkst. 11.45 līdz 12.00 mēs pulcēsimies Rīgā, tai pat laikā notiks tieši tāda pati akcijā arī Lietuvā un Igaunijā! Tādējādi mēs izrādīsim Baltijas vienotību, mēs stāvēsim plecu pie pleca sadevušies rokās.

Atcerēsimies Baltijas ceļu! Igauņi, Latvieši un Lietuvieši vēstīs to, ka dzīvojot lielu pārmaiņu laikā Baltijas valstis joprojām ir vienotas!

Ceru, ka tu atbalstīsi šo ideju un darīsi visu nepieciešamo, lai ierasties un pierādīt to, ka Baltijas valstis ir vienotas. Lūdzu, nosūti šo ziņu ikvienam, kurš sapratīs šīs akcijas svarīgumu un varētu būt gatavs piedalīties šajā akcijā KOPĀ PAR BALTIJAS VIENOTĪBU!

 

P.S. Šī būs miermīlīga vienotības izpausmes akcija!