Aicinājums_1

LATVIJAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS 4. KONGRESA

(02.12.2005.)

A I C I N Ā J U M S

“Par jauniešu mācību un darba apstākļu uzlabošanu”

Viens no svarīgākajiem faktoriem kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem ir cilvēkresursi – izglītoti, kvalificēti, materiāli nodrošināti speciālisti.

Tuvāko 10 gadu laikā veselības aprūpei ir nepieciešams sagatavot vismaz 1500 ārstu, 3000 māsu un citu speciālistu. Kopš deviņdesmito gadu sākuma tiek realizētas sociālā darba speciālistu programmas, bet arvien vēl valstī šo speciālistu trūkst lielā skaitā.

Kongresa delegāti atgādina, ka nav juridiski sakārtots universitāti beiguša ārsta, ārsta-rezidenta, ārsta stažiera statuss un līdz ar to noteikts veicamais darbs un atalgojums.

Stipendiju un kredītu sistēma nenodrošina normālus dzīves apstākļus un pilnas studiju iespējas. Jaunajiem speciālistiem nav zināšanu par darba tiesībām un sociālajām garantijām, ir apgrūtināta viņu integrācija darba tirgū. Nav arī informācijas, kā aizsargāt sevi Eiropas Savienības darba tirgū.

Kongresa delegāti atzīmē, ka pēdējā gada laikā samazinājies jauniešu skaits arodbiedrībā, jaunieši neizmanto visas arodbiedrības iespējas savu interešu un tiesību aizstāvībā.

Kongresa delegāti aicina Veselības ministru, Izglītības un zinātnes ministru un mācību iestāžu vadītājus uzmanīgāk ieklausīties studentu vērtējumos par izglītības un kvalifikācijas norisēm, aktīvāk iesaistīties stipendiju un kredītu sistēmas pilnveidošanā un finanšu līdzekļu piesaistīšanā un jauno speciālistu juridiskā statusa sakārtošanā.

Kongresa delegāti ierosina LVSADA vadībai, Jauniešu centram, mācību un darba vietu arodorganizācijām efektīgāk sadarboties ar valsts pārvaldes institūcijām, studentu pašpārvaldēm, Studentu apvienību un Jauno speciālistu profesionālo organizāciju jauniešu problēmu risināšanā.