Aicinājums_3

LATVIJAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS 4.KONGRESA

(02.12.2005.)

   A I C I N Ā J U M S

sociālajiem partneriem „Par drošu darba vidi”

Kopš 2002. gada 1. janvāra ir spēkā Eiropas Savienības prasībām atbilstošs Darba aizsardzības likums.

Kongresa delegāti uzskata, ka likuma ieviešana notiek pārāk gausi. Joprojām ir veselības un sociālās aprūpes institūcijas, kurās nav ievēlētas darba aizsardzības personas sabiedriskās kontroles veikšanai. Daudzi darba devēji neatrod līdzekļus uzticības personu apmācībai. Ne visur ir objektīvi izvērtēti darba vides riska faktori un veikti pasākumi to novēršanai vai ietekmes mazināšanai. Ir vērojama darba devēju vēlme ekonomēt līdzekļus uz darbinieku veselības rēķina. Netiek veikti maksājumi privātajos pensiju fondos, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā.

Kongresa delegāti konstatē, ka ar katru gadu palielinās ar arodslimībām saslimušo darbinieku skaits, īpaši veselības aprūpē. Starp darba devējiem un valsts pārvaldes institūcijām nav ieviesusies prakse sadarboties nepieciešamo valsts finanšu līdzekļu plānošanā Darba aizsardzības likuma izpildei.

Kongresa delegāti atgādina, ka veselīgas darba vides nodrošināšana ir svarīgs faktors darbinieku piesaistei un cilvēkresursu attīstībai veselības un sociālajā aprūpē.

Kongresa delegāti aicina darba devējus un valsts pārvaldes institūcijas sadarboties finanšu līdzekļu plānošanā, kas nepieciešami darba aizsardzības standartu ieviešanai un drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanai.

Delegāti ierosina darba devējiem iestrādāt darba koplīgumos arodslimību profilaksei darbinieku veselības pārbaudes, vakcināciju, rehabilitāciju un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Kongresa delegāti prasa veikt iemaksas privātajos pensiju fondos un īpaši par tiem darbiniekiem, kuru darbs pakļauts īpaša riska faktoriem.