Personas datu apstrāde

Par personas datu apstrādi

Ir stājies spēkā (05.07.2018.) Fizisko personu datu apstrādes likums, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu Latvijā.

LVSADA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācija. LBAS ir izstrādājusi un iesniegusi apstiprināšanai Datu valsts inspekcijā vadlīnijas Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai, lai palīdzētu dalīborganizācijām apstrādāt biedru datus savu leģitīmu funkciju pildīšanai, kas ir paredzēta tiesību aktos un koplīgumos.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un LBAS vadlīnijām LVSADA ir savu biedru datu pārzinis.

Paziņojums par personas datu apstrādi

1.Informācija par pārzini

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LVSADA) reģistrācijas numurs 40008043987, juridiskā adrese: Bruņinieku ielā 29/31-302, Rīgā, LV-1001.

2.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

LVSADA veic personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, galvenokārt atbilstoši likuma 25. pantam “Datu apstrādes vispārīgie noteikumi”.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu LVSADA juridisko pienākumu un īstenotu LVSADA vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā. Iestājoties arodbiedrībā, persona brīvprātīgi uzņemas LVSADA Statūtos noteiktās saistības un pienākumus, lai nodrošinātu Statūtu prasības, t.i., izpildītu vienošanos starp biedru un arodbiedrību. LVSADA Statūti ir reģistrēti Arodbiedrību likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā paredzētajā kārtībā. LVSADA pieņem, ka pirms personas datu iesniegšanas datu subjekts ir informēts par datu apstrādi un izprot datu apstrādes mērķi.

Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 28. panta otrajai daļai, ikviena biedrība (t.sk. arodbiedrība), ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese. Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

LVSADA apstrādā personas datus atbildīgi, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par tā rīcībā esošo personu datu aizsardzību, izmantojot dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu, izmainīšanu vai citas ar datu izmantošanas nolūku nesaistītas darbības. LVSADA nodrošina drošu personas datu apstrādi un uzglabāšanu. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti darboties ar tiem  saskaņā ar aktuālo regulējumu. 

3.Personas datu glabāšana

Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Pēc tam personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad personas datu glabāšana ir noteikta tiesību aktos vai kādas puses tiesībās vai pienākumos. 

 4.Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus datu subjekts ir sniedzis LVSADA, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, tālruņa numura vai e-pasta adreses maiņa, lūdzam LVSADA biedrus sazināties ar biroju un iesniegt aktuālos datus, lai LVSADA varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir LVSADA rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu subjekta datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. LVSADA izvērtēs datu subjekta prasības atbilstoši tā tiesiskajām interesēm un noteikto funkciju izpildei. Tādēļ šādu prasību izpilde var nebūt atļauta  tiesību aktos.

5.Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja datu subjektam ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai datu subjekta personas datu apstrādi, datu subjekts var sazināties ar LVSADA personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 400), rakstot uz elektronisko pasta adresi: lvsada@lvsada.lv

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības datu subjekts varat realizēt:

  • iesniedzot rakstveida iesniegumu personīgi Bruņinieku ielā 29/31-302, Rīgā, LV-1001;
  • nosūtot iesniegumu pa pastu;
  • nosūtot iesniegumu uz elektronisko e-pasta adresi: lvsada@lvsada.lv.

LVSADA pēc  iesnieguma saņemšanas vērtēs tā saturu un iespēju datu subjektu identificēt un atkarībā no situācijas patur iespēju lūgt datu subjektam papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu datu subjekta datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

6.Kur datu subjekts var iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja datu subjektam rodas iebildumi par personas datu apstrādi un aizsardzību LVSADA, lūdzu ziņojiet par to, rakstot uz elektronisko e-pasta adresi: lvsada@lvsada.lv. Ja datu subjekts tomēr uzskata, ka LVSADA nav spējusi savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un LVSADA joprojām pārkāpj datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

 

Fizisko personu datu apstrādes likums:

https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības  darba koordinētāja I. Rudzīte (tel. 67847300).

2018. gada 10. jūlijā

 

     LVSADA fizisko personu datu apstrādes noteikumi