Pievienojies!

Kādas ir LVSADA biedra tiesības?

Arodbiedrības biedram ir tiesības:

 • saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu;
 • piedalīties savas arodbiedrības institūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidatūru arodbiedrības institūciju darbam, tikt ievēlētam;
 • saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību, piedalīties arodbiedrības apmācībās;
 • brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli un priekšlikumus, uzņemties inciatīvu priekšlikumu realizēšanā;
 • izmantot Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrībā (LAKS) palīdzību, gan noguldot savus ietaupījumus uz izdevīgiem procentiem, gan saņemt īstermiņa patēriņa kredītu.

Kādi ir arodbiedrības biedru pienākumi?

Arodbiedrības biedra pienākumi ir:

 • pildīt LVSADA Statūtus, kongresa, padomes, valdes un organizāciju lēmumus;
 • regulāri maksāt biedru naudu;
 • izglītoties arodbiedrības mācībās;
 • iesniegt priekšlikumus darba koplīgumam, pildīt tā saistības;
 • piedalīties savas organizācijas un visas arodbiedrības pasākumos;
 • ievērot profesionālās ētikas normas, piedalīties veselības un sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošanā.

Kā kļūt par arodbiedrības biedru?

Saskaņā ar LVSADA Statūtiem par arodbiedrības biedru var kļūt ikviens darbinieks, kurš strādā veselības un sociālajā aprūpe, kā arī studenti un audzēkņi, kuri mācās medicīniskā profila un sociālās palīdzības programmu mācību iestādēs un fakultātēs.
Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga. Ja vēlies kļūt par arodbiedrības biedru, Tev jāraksta iesniegums un jāiesniedz sava uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieku (studentu) arodorganizācijai.
Iesniegumā ir jānorāda, ka Tu esi iepazinies ar LVSADA Statūtiem un atzīsti tos sev par saistošiem.
Lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu arodorganizācijā pieņem arodbiedrības sapulce vai tās vēlēta institūcija (arodkomiteja vai valde).

Cik cilvēku var izveidot arodbiedrības organizāciju?

Lai izveidotu arodbiedrības organizāciju, par to nepieciešams vienoties ne mazāk kā 3 uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbiniekiem, studentiem.
Ietekmīgākās un darboties spējīgākās ir tās arodbiedrības organizācijas, kuras apvieno vairāk kā 60% uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieku.
Izveidojot arodorganizāciju, ir jāraksta noteikta parauga iesniegums, kurš jāiesniedz LVSADA valdei, kura lems par jaunizveidotās arodorganizācijas uzņemšanu LVSADA sastāvā.

Kā tiek veidotas arodorganizācijas?

Tradicionāli arodbiedrības arodorganizācija tiek veidota konkrētā darba vietā vai mācību iestādē.
Lēmumu par arodorganizācijas izveidošanu pieņem arodbiedrības biedru sapulce, kuru veido darbinieki, kas vēlas kļūt par arodbiedrības biedriem.


LVSADA organizācijas ir juridiskas personas pēc reģistrēšanās Statūtu noteiktā kārtībā un reģistrācijas apliecības saņemšanas.

Detalizētu aprakstu skatīt sadaļā „Statūti” no VII – IX paragrāfam.

Sīkāku informāciju par arodorganizācijas izveides procedūru var uzzināt LVSADA birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31-302, vai piezvanot pa tālruni  67847305