LVSADA personas datu apstrādes noteikumi

 

personu_datu_apstrades_noteikumi\

APSTIPRINĀTS

LVSADA Valdes sēdē

21.08.2018., lēmums Nr. 34 – 1

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA)

fizisko personu datu apstrādes noteikumi

 

 1. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi
 2. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu (“datu subjektu”). Ar personas datiem saprot jebkuru informāciju, kas sniedz kādas ziņas par identificējamu datu subjektu, tai skaitā objektīvi fiksējamu informāciju (piemēram, personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs un konta informācija, t.sk. maksājumi) un arī subjektīvu informāciju par datu subjektu (piemēram, darbinieka atlīdzība, darba laika uzskaite, personalizēts biedru saraksts, informācija par darbiniekiem, personas psiholoģiskais raksturojums, personas atrašanās riska grupā, informācija par dalību nevalstiskajās organizācijās, darba stāžs, informācija par veselību, izglītību, piederošo nekustāmo īpašumu). Tāpat ar personas datiem ir saprotama jebkādā formā fiksēta informācija, t.i., gan papīra formātā, gan elektroniskā formātā, gan audio un video ierakstos fiksēti dati.
 3. Personas datu pārzinis – LVSADA.
 4. Norīkotās personas – LVSADA biroja un arodorganizāciju darbinieki.
 5. Pilnvarotās personas – LVSADA arodorganizāciju priekšsēdētāji vai viņu vietnieki.
 6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, kura nav datu subjekts, pārzinis, norīkotā vai pilnvarotā persona.
 7. Vispārīgā datu aizsardzības regula – Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. LVSADA fizisko personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – noteikumi) ir iekšējs normatīvs akts, kas nosaka kārtību, kādā LVSADA nodrošina personas datu apstrādi regulējošo ārējo normatīvo aktu ievērošanu.
 3. Noteikumu mērķis ir noteikt LVSADA organizatorisko pasākumu un nepieciešamo tehnisko līdzekļu kopumu, kas nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi un lietošanu, kā arī to glabāšanas, atjaunošanas, labošanas un dzēšanas veidu, nodrošinot datu subjekta tiesības uz savu personas datu aizsardzību.
 4. LVSADA personas datu apstrādi organizē atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem šo jomu regulējošiem likumiem un noteikumiem.
 5. LVSADA veic ar LVSADA biedriem un trešajām personām saistītu personas datu apstrādi.
 6. Par personas datu apstrādes pamatprincipu realizāciju atbildīgs ir LVSADA priekšsēdētājs un vietnieks, kurš pats vai ar norīkoto un pilnvaroto personu starpniecību kontrolē personu datu apstrādes sistēmu LVSADA birojā un arodorganizācijās.
 7. Noteikumi ir saistoši personas datu pārzinim, LVSADA arodorganizācijām, norīkotām un pilnvarotām personām savas kompetences ietvaros.
 8. Izpildot noteikumu prasības, LVSADA arodorganizācijām un darbiniekiem ir jānodrošina savu pienākumu izpilde tādā apjomā un kvalitātē, lai LVSADA nepārkāptu iekšējo normatīvo dokumentu un tai saistošo likumu un noteikumu prasības.
 9. Noteikumi var tikt pārskatīti LVSADA Statūtos paredzētajā kārtībā.

 

 • Pilnvarotās un norīkotās personas tiesības, pienākumi un atbildība
 1. Pilnvarotās personas pilnvaras nosaka LVSADA Statūti. Pilnvarotā persona apstrādā personas datus, ievērojot normatīvo aktu un šo noteikto kārtību un noteikumu prasības.
 2. Norīkotā persona, pamatojoties uz darba līgumu, apstrādā personas datus, ievērojot normatīvo aktu un šo noteikumu prasības.
 3. Pilnvarotā un norīkotā persona nedrīkst izpaust ziņas par LVSADA datoru tīklu uzbūvi un konfigurāciju, kā arī bez tiesiska pamatojuma atklāt ierobežotas pieejamības informāciju trešajām personām.
 4. Pilnvarotās un norīkotās personas pienākums ir lietot nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus tādā veidā, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

 

 1. Personas datu apstrādes nolūki
 2. Personas datu apstrādi LVSADA veic:
  • lai realizētu LVSADA juridisko pienākumu un īstenotu LVSADA Statūtos paredzētos mērķus, uzdevumus un darbības veidus;
  • personāla vadības nodrošināšanai (piem., darba līguma noslēgšana un izpilde, darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana u.c.);
  • saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai (piem., līgumu noslēgšana ar fiziskām personām, tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde u.c.).

 

 1. Personas datu apstrādes organizēšana
 2. Personas datu apstrāde LVSADA:
  • tiek veikta LVSADA biroja telpās;
  • personas datu apstrādi norīkotā persona veic gan dokumentālā, gan elektroniskā formā;
  • personas datus, kas fiksēti papīra formātā, LVSADA glabā šim nolūkam paredzētā vietā;
  • personas datus, kas saņemti elektroniski no LVSADA arodorganizācijām, glabā atsevišķi izveidotā failā, kam piešķirta parole.
 3. Personas datu apstrāde LVSADA arodorganizācijā:
  • tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša personas datu aizsardzība;
  • personas datu apstrādi pilnvarotā persona veic gan dokumentālā, gan elektroniskā formā.
 4. Personas datus saturošie elektroniskie un papīra formāta dokumenti tiek glabāti atbilstoši lietu nomenklatūrā noteiktajam glabāšanas laikam.
 5. Pēc glabāšanas termiņa beigām papīra un elektroniskie dokumenti tiek iznīcināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 6. Aizliegts nodot trešajām personām tehniskos resursus, ja tie satur personas datus. Šis aizliegums jāievēro arī gadījumos, kad tehniskie resursi tiek nodoti utilizācijai. Ja tehnikai nepieciešams garantijas remonts, pirms nodošanas remontā ir jānodrošina tajā esošo personas datu drošība.
 7. Personas datus, kas ir nepilnīgi, novecojuši, kļūdaini vai arī vairs nav nepieciešami noteiktajam personas datu apstrādes mērķim, nekavējoties labo, precizē vai dzēš.
 8. Bez tiesiska pamatojuma aizliegts pavairot informāciju, kas satur personas datus.
 9. Personas datu pārzinis, ievērojot LVSADA Statūtus, var nomainīt pilnvaroto personu, ja pilnvarotā persona pārkāpj noteikumus, kā arī citus ārējos normatīvos aktus par personu datu apstrādi.

 

 1. Piekļuve personas datiem, to labojumi
 2. LVSADA nodrošina datu subjektam tiesības iegūt:
  • informāciju, kas par viņu savākta jebkurā LVSADA datorizētā informācijas sistēmā, ja vien šo informāciju neliedz izpaust Latvijas Republikas normatīvie akti;
  • informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no LVSADA ir saņēmušas informāciju par datu subjektu, ja vien šo informāciju neliedz izpaust Latvijas Republikas normatīvie akti;
  • informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un glabāšanas nosacījumiem.
 3. Personas datus drīkst izpaust valsts un pašvaldību amatpersonām, kuras pirms Personas datu saņemšanas ir identificētas, tikai Vispārīgās datu aizsardzības regulā un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajos gadījumos. Personas datus izpauž, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu vai vienošanos, kurā norādīts personas datu izmantošanas mērķis, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                         Valdis Keris