Krājaizdevumi 1

KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA

Šī sadaļa iepazīstinās Jūs ar Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības darbību. Apzinoties situāciju, kad kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības var tikt izveidotas pēc nodarbinātības principa, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība uzņēmās šo iniciatīvu tādā veidā ļaujot saviem biedriem būt pārliecinātiem par savu naudas līdzekļu drošību un garantējot iespēju aizņemties nepieciešamo naudas summu. Būsim pateicīgi par Jūsu ierosinājumiem, pārdomām un krājaizdevu sabiedrības pakalpojumu izmantošanu.
Nellija Pleša
LVSADA KS valdes priekšsēdētāja

KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS DARBĪBAS PRINCIPI

Atklāta un brīvprātīga

Par KS biedru var kļūt ikviens mūsu arodbiedrības biedrs, kurš atzīst sabiedrības Statūtus, iegādājies vismaz vienu paju 14,23 EUR  (10LVL) un iemaksājis iestāšanās naudu 4.27 EUR  (3 LVL). Biedrs ir tiesīgs izstāties no KS un saņemt atpakaļ savu iemaksāto paju summu viena gada laikā.

     aploksneVeidlapa: • Iesniegums.

Demokrātiska kontrole
Katram KS biedram ir vienlīdzīgas balsstiesības (katram ir viena balss). Balsstiesības nav atkarīgas no piederošo paju skaita. KS ir patstāvīga organizācija, kas kalpo saviem biedriem un, kur paši biedri kontrolē sava uzņēmuma darbību. Saskaņā ar likumu, KS par savu darbību atskaitās biedriem, Latvijas Bankai un Finansu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK). FKTK ir tiesīga apturēt KS darbību, ja tās finansiālā darbība apdraud biedru intereses.

Pakalpojumi biedriem
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība piedāvā biedriem  naudas aizdevumu izsniegšanu:

     Veidlapas: aploksne • Pieteikums aizdevuma saņemšanai Galvojums

Maksājumi biedriem • KS izmaksā biedriem dividendes par noguldījumiem 10% gadā. Tas ir ievērojami vairāk nekā piedāvā citas kredītiestādes; • KS biedriem nav jāmaksā par kontu atvēršanu un apkalpošanu.

     aploksneVeidlapa: Termiņnoguldījuma līgums.

Izglītošanas darbs KS rūpējas par savu biedru izglītošanu ekonomiskajos, sociālajos, demokrātijas un krājaizdevu sabiedrības savstarpējās palīdzības principu jautājumos, veicinot biedru prasmi ekonomiski saimniekot un lietderīgi izmantot kredītus, kā arī apzināties savus pienākumus un tiesības.

Kooperatīvu sadarbība
Patreiz 8 nozaru arodbiedrības ir nodibinājušas savas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Sadarbība ar šīm krājaizdevu sabiedrībām, kā arī ar Latvijas Krājaizdevu sabiedrību savienību kalpo biedru un sabiedrības interesēm.

Noguldījumi Biedram ir tiesības izvēlēties termiņnoguldījumu, pieprasījuma noguldījumu vai mērķa noguldījumu. Biedram ir iespēja atvērt noguldījuma kontu un katru mēnesi tajā ieskaitīt noteiktu naudas summu, veidojot uzkrājumus.

Sīkāka informācija pa tālruni  29926610